Zabíjačka a registrácia ošípaných

fujky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica Vás informuje, že možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Neregistrované chovy ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná, sú povinné sa bezodkladne registrovať. V prípade zistenia neregistovaných chovov Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica uloží pokutu.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.