Výzva pre vlastníkov pozemkov na odstránenie porastov v trase elek. vedenia

elektrické vedenie nad stromami

JPRL, s.r.o. M.R. Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou, ako spoločnosť poverená spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)

vyzýva

vlastníkov pozemkov v lehote do 30 dní od vyvesenia výzvy (do 6.12.2019) na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky 22kV elektrického vedenia.

Odstránenie porastov je možné iba po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany SSD, a to minimálne 15 dní pred plánovaným začatím. Práce treba nahlásiť kontaktnej osobe na tel. 0917 732 448. 

Viac informácií nájdete v prílohe.