Voľby 2019 - Informácie pre voliča

volič vhadzuje hlasovací lístok

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Informácie pre voliča - stručný prehľad

 

I Dátum a čas konania volieb

Voľby do Europskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

II Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

III Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený:

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má  trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

 

IV Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území R trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. 

 

V Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr 24. 5. 2019 v úradných hodinách obce.

 

IV Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
  • na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

 

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  http://www.minv.sk/?volby-ep