Pre občanov

Tlačivo: Vznik a zánik daňovej povinnosti
k nehnuteľnosti, ktorej sa daňová povinnosť týka (Právnická osoba)
Stiahnúť:
Tlačivo: Vznik a zánik daňovej povinnosti
k nehnuteľnosti, ktorej sa daňová povinnosť týka (Fyzická osoba)
Stiahnúť:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty a pod.
Stiahnúť:
Zníženie / oslobodenie od dane
Stiahnúť:
Poučenie k vyplneniu daňového priznania
Stiahnúť:
Potvrdenie o podaní daňové priznania
Stiahnúť:
Čestné vyhlásenie k nepoužívaniu registračnej pokladne
Stiahnúť:
Daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel
Stiahnúť:
Daň za psa
Stiahnúť:
Daň za predajné automaty
Stiahnúť:
Daň za nevýherné hracie automaty
Stiahnúť:
Daň z bytov a nebytových priestorov
tlačivo: priznanie dani k nehnuteľnosti
Stiahnúť:
Daň z pozemkov
tlačivo: priznanie dani k nehnuteľnosti
Stiahnúť:
Úkon podliehajúci správnemu poplatku Suma
   
Vydanie rybárskeho lístka na obdobie 1 týždňa 1,50 €
Vydanie rybárskeho lístka na obdobie 1 mesiaca 3,00 €
Vydanie rybárskeho lístka na obdobie 1 roka 7,00 €
Vydanie rybárskeho lístka na obdobie 3 rokov 17,00 €

 

Súhlas na vydanie detského rybárskeho lístka

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

Umiestnenie hrobov ako aj informácie o hrobových miestach
si môžete overiť na
TEJTO STRÁNKE.

Žiadosť o povolenie opravy hrobového miesta

 

Stavebné povolenie 143/2019
Prestavba podkrovia rodinného domu
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO podľa § 17 ods.1 písm.a) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší
Stiahnúť:
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
podľa §17 ods.1 písm.a) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší
Stiahnúť:
Tlačivo: Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )
Stiahnúť:
Žiadosť o stavebné povolenie
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Stiahnúť:
Povolenie na zriadenie dopravného pripojenia z pozemnej komunikácie
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie – výrub
žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov
Stiahnúť:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stiahnúť:
Ohlásenie drobnej stavby
Stiahnúť:
Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie súpisného čísla
ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle
Stiahnúť:
Žiadosť o vydanie súpisného čísla
žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Stiahnúť:
Búracie povolenie – nové
žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Stiahnúť:
Žiadosť - súpisné číslo
žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Stiahnúť:
Búracie povolenie - nové
žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Stiahnúť:
Žiadosť o zabezpečenie opatrovateľskej služby
žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Stiahnúť:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na OS
žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Stiahnúť:
Lekársky nález
na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Stiahnúť:

Odvoz komunálneho odpadu z kuka nádob v roku 2016

7. januára 2016

28. január

18. február

10. marec

31. marec

21. apríl

12. máj

2. jún

23. jún

14. júl

4. august

25. august

14. september

6. októbra

27. október

16. november

8. december

29. december 2016

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov
v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 496/2008 z. z. o hlásení pobytu občanov
Stiahnúť:
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
Stiahnúť:
Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt
tlačivo: súhlas majiteľa nehnuteľnosti
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
v termíne od: 12.09.2016 08:30 do 15:30 bude v obci prerušená dodávka elektriky
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
v termíne od: 18.08.2016 07:00 do: 16:30 bude v obci prerušená dodávka elektriny
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
Uvedené lokality obce pre Obmedzenú distribúciu elektriny dňa 30.05.2016 od: 07:30 do: 13:30
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
Uvedené lokality obce pre Obmedzenú distribúciu elektriny dňa 20.05.2016 od: 07:30 do: 13:30
Stiahnúť:
Odpis zápisnice
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do národnej rady SR 2016
Stiahnúť:
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku
Stiahnúť: