Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Ráztoka podľa § 12odsek 1 zákona č. 369/ 90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z  v  o  l  á  v  a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ráztoke

 

Termín: 11. 12. 2019

Začiatok: 18:00 hod.

Miesto konania: Spoločenský dom v Ráztoke

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  starostka obce
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  starostka obce

 3. Kontrola uznesení
  starostka obce

 4. Finančný rozpočet obce na rok 2020
  finančná komisia

 5. Plán kontrolnej činnosti HKO
  hlavná kontrolórka obce

 6. Vyhodnotenie akcií za rok 2019
  starostka obce 

 7. Rôzne
  starostka obce

 8. Interpelácie, diskusia, záver
  poslanci OZ

 

 

Príloha: