Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Ráztoka podľa § 12odsek 1 zákona č. 369/ 90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z  v  o  l  á  v  a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ráztoke

 

Termín: 26. 9. 2019

Začiatok: 18:00 hod.

Miesto konania: Spoločenský dom v Ráztoke

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  starostka obce
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  starostka obce

 3. Kontrola uznesení
  starostka obce

 4. Úprava rozpočtu 2019
  starostka obce

 5. Príprava rozpočtu na rok 2020
  finančná komisia, starostka obce

 6. Oprava schodiska pred Spoločenským domom - rozpočet
  starostka obce 

 7. Príprava spoločenských akcií v obci - Mesiac úcty starším, jubilanti, Mikuláš
  kultúrna komisia

 8. Odpovede na interpretácie poslancov z OZ 10.9.2019
  starostka obce

 9. Interpelácie, diskusia, záver
  starostka obce, poslanci OZ