Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Ráztoka podľa § 12odsek 1 zákona č. 369/ 90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z  v  o  l  á  v  a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ráztoke

 

Termín: 10. 9. 2019

Začiatok: 18:00 hod.

Miesto konania: Spoločenský dom v Ráztoke

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  starostka obce
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  starostka obce

 3. Kontrola uznesení
  starostka obce

 4. Vyhodnotenie Ráztockého sviatku - a letných aktivít.
  kultúrna komisia

 5. Ukončenie prác na hasičskej zbrojovni - rekapitulácia
  Ján Urban, starostka obce

 6. Žiadosť o stanovisko obce o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
  starostka obce 

 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce
  finančná komisia

 8. Menovacie dekréty veliteľa a členov DHZO
  starostka obce

 9. Protipovodňový plán obce
  starostka obce

 10. Interpelácie, diskusia, záver