Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Ráztoka podľa § 12odsek 1 zákona č. 369/ 90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z  v  o  l  á  v  a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ráztoke

 

Termín: 13. 6. 2019

Začiatok: 18:00 hod.

Miesto konania: Spoločenský dom v Ráztoke

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  starostka obce
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  starostka obce

 3. Kontrola uznesení
  starostka obce

 4. Plán kontrolnej činnosti HKO za druhý polrok
  predkladá HKO

 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú.obce Ráztoka p.č.KN-C 396
  predseda stavebnej komisie

 6. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v k.ú.,p.č. KN E 892/102 a 892/202
  predseda stavebnej komisie

 7. Záverečný účet obce, správa nezávislého auditora, stanovisko HKO k záverečnému účtu
  HKO obce

 8. Zmluva o prevádzke webového sídla obce
  starostka obce

 9. Interpelácie,diskusia záver

 

 

 

Príloha: