Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Ráztoka podľa § 12odsek 1 zákona č. 369/ 90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z  v  o  l  á  v  a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ráztoke

 

Termín: 13. 5. 2019

Začiatok: 18:00 hod.

Miesto konania: Spoločenský dom v Ráztoke

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  starostka obce
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  starostka obce

 3. Kontrola uznesení
  starostka obce

 4. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
  predkladá predseda komisie

 5. Žiadosť o vypočutie podnetnej veci
  Ing. Májovský

 6. Organizačné zabezpečenie Ráztockého sviatku 2019
  starostka obce

 7. Interpelácie, diskusia záver
  starostka obce

  

 

Príloha: