Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov pre rok 2019

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Ráztoka, zastúpená starostkou obce Zuzanou Vaníkovou, zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že na základe celkového množstva komunálnych odpadov a ich vytriedených zložiek je úroveň vytriedenia odpadov v obci Nemecká za rok 2018 18,88 %.
Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov určená v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1.3.2019 do 28.2.2020 je 12,00 EUR/tonu.