Oznámenie o strategickom dokumente RIUS BBK

Regionálna integrovaná územná stratégia BB kraja

Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 
Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

Obec Ráztoka týmto informuje, že oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.