Dokumenty

Návrh rozpočtu obce 2020 - 2022
Návrh rozpočtu obce Ráztoka na roky 2020 až 2022. Príjmy a výdaje.
Stiahnúť:
Sazobník poplatkov
výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch
Stiahnúť:
Výročná správa obce Ráztoka za rok 2018
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2018
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Rozpočet obce na roky 2019 -2021
Príjmy obce, výdavky obce, kapitálové výdavky
Stiahnúť:
Zámer predaja majetku - nehnuteľnosti - pozemku
Prevod majetku - nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa
Stiahnúť:
Výročná správa obce Ráztoka za rok 2017
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2017
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Návrh rozpočtu obce 2018 - 2020
Návrh rozpočtu obce Ráztoka na najbližšie roky 2018 až 2020. Príjmy a výdaje.
Stiahnúť:
Výročná správa obce Ráztoka za rok 2016
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2015
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Návrh rozpočtu obce Ráztoka na roky 2017-2019
Dokument s návrhom rozpočtu obce na roky 2017-19
Stiahnúť:
Výročná správa obce Ráztoka za rok 2015
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Program rozvoja Mikroregiónu na roky 2015-2020
Zverejnenie oznámenia ako dotknutej obce
Stiahnúť:
Stratégia CLLD MAS Chopok Juh
zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Stiahnúť:
Zásady nakladania s majetkom
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ráztoka a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Stiahnúť:
Štatút obce
postavenie obce, jej symboly, označovanie ulíc, orgány obce, účasť občana ...
Stiahnúť:
Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva obce Ráztoka
Stiahnúť:
VZN - obmedzenia, užívanie, zásobovanie pitnou vodou a užívanie povrchových vôd
VZN upravujúce všeobecné užívanie povrchových vôd, o dočasnom obmedzení užívania a náhradnom zásobovaní pitnou vodou
Stiahnúť:
Dodatok č.1 k VZN
č. 41/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stiahnúť:
VZN
o dani za užívanie verejného priestranstva
Stiahnúť:
VZN
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
Stiahnúť:
VZN
dotácia – školské zariadenia
Stiahnúť:
VZN
o verejnom poriadku 35 2012
Stiahnúť:
VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
Stiahnúť:
VZN
o miestnom poplatku za KO 32 2010
Stiahnúť:
VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Stiahnúť:
VZN č. 30 2009
o poskytovaní opatrovateľskej služby
Stiahnúť:
VZN č. 16 2002
o vodení psa mimo chovného priestoru
Stiahnúť:
VZN 33 2012
Trhový poriadok
Stiahnúť:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zbere odpadov
Stiahnúť:
VŠEOBECNE ZÁVÄNÉ NARIADENIE
o podmienkach podnikania na území obce
Stiahnúť:
VZN obce Ráztoka
o podmienkach podnikania na území obce
Stiahnúť:
VZN obce Ráztoka
o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Stiahnúť:
Zmluva o výpožičke kompostéra
uzatvorená s: Mikroregión Chopok - juh
Stiahnúť:
Výzva na predloženie ponuky
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - stavebné práce
Stiahnúť:
Uverejnené: 10. január. 2019
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov: "Pohostinstvo" za účelom poskytovania pohostinských alebo reštauračných služieb
Stiahnúť:
Uverejnené: 10. september. 2018
Výzva na predloženie ponuky
Oddychová zóna Ráztoka - Stavebné práce, Stavebné úpravy na obslužných plochách, Výsadba a údržba zelených plôch
Stiahnúť:
Uverejnené: 26. máj. 2017
Výzva na predkladanie ponúk
Oddychová zóna Ráztoka - Stavebné práce, Stavebné úpravy na obslužných plochách, Výsadba a údržba zelených plôch
Stiahnúť:
Uverejnené: 29. február. 2016
Výzva na predloženie ponuky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia a modernizácia spoločenského domu
Stiahnúť:
Uverejnené: 28. máj. 2015
Smernica k VO
zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stiahnúť:
Uverejnené: 10. február. 2010
Stavebné povolenie 143/2019
Prestavba podkrovia rodinného domu
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO podľa § 17 ods.1 písm.a) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší
Stiahnúť:
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
podľa §17 ods.1 písm.a) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší
Stiahnúť:
Tlačivo: Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )
Stiahnúť:
Žiadosť o stavebné povolenie
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Stiahnúť:
Povolenie na zriadenie dopravného pripojenia z pozemnej komunikácie
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie – výrub
žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov
Stiahnúť:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stiahnúť:
Ohlásenie drobnej stavby
Stiahnúť:
Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie súpisného čísla
ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle
Stiahnúť:
Žiadosť o vydanie súpisného čísla
žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Stiahnúť:
Búracie povolenie – nové
žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Stiahnúť:
Žiadosť - súpisné číslo
žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Stiahnúť:
Búracie povolenie - nové
žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Stiahnúť:
Tlačivo: Vznik a zánik daňovej povinnosti
k nehnuteľnosti, ktorej sa daňová povinnosť týka (Právnická osoba)
Stiahnúť:
Tlačivo: Vznik a zánik daňovej povinnosti
k nehnuteľnosti, ktorej sa daňová povinnosť týka (Fyzická osoba)
Stiahnúť:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty a pod.
Stiahnúť:
Zníženie / oslobodenie od dane
Stiahnúť:
Poučenie k vyplneniu daňového priznania
Stiahnúť:
Potvrdenie o podaní daňové priznania
Stiahnúť:
Čestné vyhlásenie k nepoužívaniu registračnej pokladne
Stiahnúť:
Daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel
Stiahnúť:
Daň za psa
Stiahnúť:
Daň za predajné automaty
Stiahnúť:
Daň za nevýherné hracie automaty
Stiahnúť:
Daň z bytov a nebytových priestorov
tlačivo: priznanie dani k nehnuteľnosti
Stiahnúť:
Daň z pozemkov
tlačivo: priznanie dani k nehnuteľnosti
Stiahnúť:
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov
v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 496/2008 z. z. o hlásení pobytu občanov
Stiahnúť:
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
Stiahnúť:
Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt
tlačivo: súhlas majiteľa nehnuteľnosti
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
v termíne od: 12.09.2016 08:30 do 15:30 bude v obci prerušená dodávka elektriky
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
v termíne od: 18.08.2016 07:00 do: 16:30 bude v obci prerušená dodávka elektriny
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
Uvedené lokality obce pre Obmedzenú distribúciu elektriny dňa 30.05.2016 od: 07:30 do: 13:30
Stiahnúť:
Oznámenie o prerušení distribúcie EE
Uvedené lokality obce pre Obmedzenú distribúciu elektriny dňa 20.05.2016 od: 07:30 do: 13:30
Stiahnúť:
Odpis zápisnice
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do národnej rady SR 2016
Stiahnúť:
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Stiahnúť:
Žiadosť o povolenie
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku
Stiahnúť: