Dokumenty

Výročná správa obce Ráztoka za rok 2018
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2018
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Rozpočet obce na roky 2019 -2021
Príjmy obce, výdavky obce, kapitálové výdavky
Stiahnúť:
Zámer predaja majetku - nehnuteľnosti - pozemku
Prevod majetku - nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa
Stiahnúť:
Výročná správa obce Ráztoka za rok 2017
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2017
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Návrh rozpočtu obce 2018 - 2020
Návrh rozpočtu obce Ráztoka na najbližšie roky 2018 až 2020. Príjmy a výdaje.
Stiahnúť:
Výročná správa obce Ráztoka za rok 2016
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Záverečný účet obce za rok 2015
Rozpočet, plnenie, výsledky hospodárenia a iné
Stiahnúť:
Návrh rozpočtu obce Ráztoka na roky 2017-2019
Dokument s návrhom rozpočtu obce na roky 2017-19
Stiahnúť:
Výročná správa obce Ráztoka za rok 2015
Charakteristika obce, Rozpočet a jeho plnenie, účtovníctvo
Stiahnúť:
Program rozvoja Mikroregiónu na roky 2015-2020
Zverejnenie oznámenia ako dotknutej obce
Stiahnúť:
Stratégia CLLD MAS Chopok Juh
zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Stiahnúť:
Zásady nakladania s majetkom
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ráztoka a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Stiahnúť:
Štatút obce
postavenie obce, jej symboly, označovanie ulíc, orgány obce, účasť občana ...
Stiahnúť:
Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva obce Ráztoka
Stiahnúť:
VZN - obmedzenia, užívanie, zásobovanie pitnou vodou a užívanie povrchových vôd
VZN upravujúce všeobecné užívanie povrchových vôd, o dočasnom obmedzení užívania a náhradnom zásobovaní pitnou vodou
Stiahnúť:
Dodatok č.1 k VZN
č. 41/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stiahnúť:
VZN
o dani za užívanie verejného priestranstva
Stiahnúť:
VZN
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
Stiahnúť:
VZN
dotácia – školské zariadenia
Stiahnúť:
VZN
o verejnom poriadku 35 2012
Stiahnúť:
VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
Stiahnúť:
VZN
o miestnom poplatku za KO 32 2010
Stiahnúť:
VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Stiahnúť:
VZN č. 30 2009
o poskytovaní opatrovateľskej služby
Stiahnúť:
VZN č. 16 2002
o vodení psa mimo chovného priestoru
Stiahnúť:
VZN 33 2012
Trhový poriadok
Stiahnúť:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zbere odpadov
Stiahnúť:
VŠEOBECNE ZÁVÄNÉ NARIADENIE
o podmienkach podnikania na území obce
Stiahnúť:
VZN obce Ráztoka
o podmienkach podnikania na území obce
Stiahnúť:
VZN obce Ráztoka
o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Stiahnúť:
Výzva na predloženie ponuky
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - stavebné práce
Stiahnúť:
Uverejnené: 10. január. 2019
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov: "Pohostinstvo" za účelom poskytovania pohostinských alebo reštauračných služieb
Stiahnúť:
Uverejnené: 10. september. 2018
Výzva na predloženie ponuky
Oddychová zóna Ráztoka - Stavebné práce, Stavebné úpravy na obslužných plochách, Výsadba a údržba zelených plôch
Stiahnúť:
Uverejnené: 26. máj. 2017
Výzva na predkladanie ponúk
Oddychová zóna Ráztoka - Stavebné práce, Stavebné úpravy na obslužných plochách, Výsadba a údržba zelených plôch
Stiahnúť:
Uverejnené: 29. február. 2016
Výzva na predloženie ponuky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia a modernizácia spoločenského domu
Stiahnúť:
Uverejnené: 28. máj. 2015
Smernica k VO
zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stiahnúť:
Uverejnené: 10. február. 2010