Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

zákaz vypaľovania trávy - plagát

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje:

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

od 1.7.2019 do odvolania na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Brezno

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB!
ZA VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA 331 EUR !
NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596 Eur.

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB